Lønn og tariff - Fagforbundet

Lønn og tariff

Fagforbundets tariffpolitikk bygger på den frie forhandlingsretten, en solidarisk lønnspolitikk, en rettferdig fordeling av samfunnsgodene og like lønns- og arbeidsvilkår for kvinner og menn.

Gjennom kollektive avtaler skal medlemmenes lønnsvilkår, arbeidsvilkår og reelle medbestemmelse styrkes. Et kjønnsdelt arbeidsmarked og ulik verdsetting av kvinners og menns arbeid hindrer likelønn. Forbundet vil kjempe for at likestillingslovens bestemmelse om lik lønn for arbeid av lik verdi blir en realitet.

Ungdom må ikke utnyttes som billig arbeidskraft, og må være sikret ei lønn å leve av.

Fagforbundets tariff-sider